دسته بندي اطلاعات چگونه مي‌توان از موضوع قدرت عمل كرد و احترام به خود را در ديگران ايجاد كرد مشخصات کتاب عنوان: سررشته زندگي را بدست بگيريد موضوع: تسلط بر زندگي و رشد شخصيت نويسنده: وين‌داير مترجم: مسعود خلدي منتشر کننده: - مشاهده مشخصات کتاب چگونه مي‌توان از موضوع قدرت عمل كرد و احترام به خود را در ديگران ايجاد كرد از همين لحظه سعي كنيد عادت به طور اتوماتيك اجازه گرفتن از ديگران را براي فكر كردن صحبت و رفتار كنار بگذاريد. به جاي التماس و دادخواهي، حالت اعلان را در پيش بگيريد. 1- از همين لحظه سعي كنيد عادت به طور اتوماتيك اجازه گرفتن از ديگران را براي فكر كردن صحبت و رفتار كنار بگذاريد. به جاي التماس و دادخواهي، حالت اعلان را در پيش بگيريد.به جاي آنكه بگوئيد «آيا اجازه مي‌دهيد از شما سوال كنم»‌ بگوييد «مي‌خواستم بدانم كه...» و يا به جاي «خيلي مي‌بخشيد من اين را پس آورده‌ام كه پولش را بگيرم» بگوئيد «من اين را پس آورده‌ام چون از آن راضي نيستم» يا به جاي «عزيزم آيا اشكالي نداردمن يكساعت بيرون بردم» بگوييد «عزيزم من دارم مي‌روم بيرون، آيا چيزي هست كه مي‌خواهي برايت انجام دهدم» چنانچه مي‌دانيد فقط زندانيان و بردگان هستند كه اجازه مي‌گيرند. 2- هنگاميكه با مردم صحبت مي‌كنيد مستقيم در چشمان آنها نگاه كنيد. چنانچه بهاطراف و يا پايين نگاه كنيد بلافاصله اين پيام را رد مي‌كنيد كه از خود مطمئن نيستيد و خود را در معرض بازيچه شدن قرار مي‌دهيد ولي اگر به چشمان مخاطب نگاه كنيد، حتي در حالي كه شما را در حالت عصبي قرار دهد به طرف مي‌فهمانيد از مواجهه با او ترسي نداريد. 3- حالت قامت و بدن شما هم نشان دهنده اطمينان به نفس و قدرت شخصي شما مي‌باشد. سعي كنيد همواره تا حد امكان راست و صاف بايستيد. هنگامي كه مي‌نشينيد، از كج و كوله شدن خودداري كنيد. صورت خود را با دستتان نپوشانيد و دستهاي خود را محكم به هم نفشاريد. اگر با اطمينان به نفس فكر كنيد، مي‌توانيد حالاتي نظير از جاي خود پريدن، در هم رفتن چهره و حتي سرخ شدن را زا خود دور نمائيد. هنگام صحبت كردن هم سعي كنيد به جاي استفاده از صداي ضعيف با صداي محكم حرف بزنيد. 4- روي بيان خود كار كنيد، به ويژه حالات مكپ و عباراتي نظير مي‌دانيد، عرض كنم، و آو را و غيره را از بين جملات و مكالمات خود حذف كنيد. اين گونه عادات نشان دهنده‌ي حالت عدم اطمينان بوده و معناي جملات شما را لوث مي‌كنند. اگر لازم باشد حتي عمدا آهسته تر حرف بزنيد. چنانچه نسبت به بهبود قدرت تكلم خود علاقه داشته باشيد مي‌توانيد بيان ضعيف خود را حتي يكشبه عوض كنيد. 5- اگر كسي از شما قرض خواست، چه پولي، چه كالا، چه وقت، چه استعداد چه نبوع و شما نمي‌خواهيد تقاضاي مذكور را اجابت كنيد. بايد آماده باشيد تا از موضع قدرت عمل كنيد و گرنه بازيچه خواهيد شد. 6- اگر عادت داريد افراد را با القاب و عناوين صدا كنيد، آنان را با نام كوچكشان خطاب نمائيد،‌حتي اگر مي‌توانيد يكبار اين كار را انجام دهيد و نتايج آن را ببينيد. 7- اگر سيگاري نيستيد و در عين حال تحمل دود را نداريد قدري جرأت به خرج داده و به افرادي كه با سيگار كشيدن مزاحم شما شده‌اند تذكر بدهيد واگر قبول نكردند محل را ترك كنيد. 8- ياد بگيريد از خشم و ناراحتي خود به جاي بازيچه شدن به طور موثر بهره بگيريد مثال: اگر كودكتان اصرار دارد به كوچه رفته و بازي كند و شما راضي نيستيد بايد با اطمينان قدري صداي خود را بلند كنيد و به كودك بفهمانيد كه نمي‌خواهيد او به كوچه برود اما اگر دچار خشم شديد شده و ضربان قلبتان زياد شد شما بازيچه رفتار كودكتان قرار گرفته‌ايد. 9- هنگامي كه با مسئولين موسسات تشيع جنازه و ختم مواجهه مي‌شويد، نبايد بگذاريد از حالتغم و اندوه شما سوءاستفاده شود. رك و صريح آنچه را كه مي‌خواهيد بگوييد و مقدار مخارجي را كه مي‌خواهيد بگوييد و مقدار مخارجي را كه مي‌خواهيد تقبل كنيد نيز بيان كنيد و چنانچه خواستند از تاكتيك احساس گناه استفاده كنند صحبت را قطع و محل را ترك كنيد. 10- هنگامي كه طرف مقابل شما مطلبي را كه به وضوح مي‌گوييد نمي‌شنود تاكتيك اجتناب از صحبت، روش بسيار موثريست علي‌الخصوص كه همزمان محل را ترك مي كنيد. 11- از اينكه كسي را ناديده گرفته و به مقام بالاتر برويد ترس برخود راه ندهيد بنابراين هرگاه احساس كرديد مواجهه با افرادي نظير (مأمورين آب و برق يا مالياتي) كه از قدرت خود سوءاستفاده مي‌كنند) نتيجه‌اي نداشت و منجر به عدم موقعيت شما خواهد شد حتما به مراجع بالاتر مراجعه كنيد. 12- سعي كنيد در مقابل افراد بازيچه كننده بي‌تفاوت باشيد تا آنان حس نكنند كه شما هراسان، بيمناك يا مشوش هستيد 13- براي درخواستهاي شغلي و در زمان مصاحبه هرگز به خود اجازه ندهيد اين جملات را به كار ببريد (من مطمئن نيستم كه از عهده اين كار برآيم) يا (من هيچ گاه براي اين كار آموزش نديده‌ام و نمي‌توانم) به فرد بگوييد كه تقريبا هر كاري را مي‌توانيد سريع ياد بگيريد زيرا بارها خود را در شرايط مختلف سنجيده‌ايد و انعطاف لازم براي برآمدن از عهده هر كار جديد را دارا هستيد. 14- هرگز از اينكه درباره خود صحبت كنيد نترسيد. با ترس از اينكه اگر ديگران حقايقي را راجع به خصوصيات شما بدانند به شما صدمه مي‌زنند خودداري كنيد در حقيقت نگراني از اين افكار به فرد صدمه مي‌زند. 15- اگر مي‌بينيد كسي كه به او پولي براي ارائه خدمتي داده‌ايد سعي دارد شما را بازيچه خود قرار دهد و كاري كه قرار بود انجام دهد را انجام نمي‌دهد، مثال قرار است ماشين شما را تعمير كند يا نظافت كند سعي كنيد بر كار او نظارت كنيد وگرنه بازيچه خواهيد شد. 16- زماني كه به شما مي‌گويند بايد زماني طولاني و بدون معنايي را براي تحويل مثال اثاث، اتومبيل و... صبر كنيد، خود را بازيچه قرارداده‌ايددر اين گونه مواقع با مسئولين اصلي حرف بزنيد و وقت خود را با افراد كم مسئوليت كه اختيار زيادي ندارند تلف نكنيد. 17- به عنوان يك قاعده در قبال سرويس بي‌كيفيت پول ندهيد مثال اگر سالادي در رستوان بوي كاه مي‌دهد خيلي ساده تذكر دهيد و قيمت آنرا از صورتحساب كسر نماييد. براي آنكه نام خود را از ليست بازيچه و قرباني شده‌ها بيرون بياوريد لازم است مقداري هم از حيوانات بياموزيد الف) به خاطر آوريد و بدانيد كه چه چيزهايي را نمي‌توانيد تغيير دهيد ب) آگاه و مواظب باشيد چگونه اشخاص تلاش مي‌كنند از يادآوري گذشته استفاده كرده و شما را بازيچه قرار دهند. ج) مواظب باشيد كه گذشته ي خودتا را موجب بازيچه شدن قرار ندهيد د) از استراتژيهاي ضد بازيچه قرار گرفتن استفاده و آنها را به كار بريد. ساير مطالب اين کتاب سر رشته زندگي خود را بدست گيريد تجربه به عنوان پادزهر ترس چگونه مي‌توان از موضوع قدرت عمل كرد و احترام به خود را در ديگران ايجاد كرد استراتژيهايي براي جلوگيري از بازيچه شدن از طريق رجوع به گذشته استراتژيهاي لازم براي غلبه به دام قرباني شدن از طريق مقايسه حريم افراد مشخصات ثبت اطلاعات مشخصات ثبت اطلاعات ثبت کننده: تاريخ ثبت: 1390/01/10 بروزرسانی: 1390/01/10   آمار مشاهده اطلاعات تعداد کل: 2105 کاربر پورتال: 7 ميهمان: 2098 آخرين مشاهده: 1398/04/22 آمار ثبت توضيحات تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت: آمار ثبت پرسش و پاسخ تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت: مطلب بالا را برای دوستان خود نيز ارسال نماييد نام و نام خانوادگي دوست: پست الکترونيکي:     امتيازات کاربران امتياز کل امتياز کاربران ثبت شده امتياز کاربران ميهمان     تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0 امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100     آخرين تاريخ امتيازدهي:     به اين مورد نمره بدهيد: 0 1 2 3 4 5 پرسش و پاسخ سوال خود را درباره موضوع فوق مطرح نماييد؟ نام و نام خانوادگي: در صورت وارد نمودن ايميل پاسخ سوال براي شما ارسال خواهد شد:     نظرات و پيشنهادات نام و نام خانوادگي:        مشاهده ساير مطالب مرتبط عمل كردن از موضع قدرت, افزايش حس احترام به خود, اطمينان به نفس, اعتماد به نفس, قدرت انتخاب, درباره خود صحبت كنيد, بازيچه قرار گرفتن, بازيچه قرار نگيريد, بر ظالمان مسلت شويد
مسابقه بزرگ رازنامه
مطالب مرتبط
تازه هاي كوله بار

دسته بندي اطلاعات

چگونه مي‌توان از موضوع قدرت عمل كرد و احترام به خود را در ديگران ايجاد كرد

 • مشخصات کتاب
  عنوان: سررشته زندگي را بدست بگيريد
  موضوع: تسلط بر زندگي و رشد شخصيت
  نويسنده: وين‌داير
  مترجم: مسعود خلدي
  منتشر کننده: -

  مشاهده مشخصات کتاب
 • چگونه مي‌توان از موضوع قدرت عمل كرد و احترام به خود را در ديگران ايجاد كرد
  از همين لحظه سعي كنيد عادت به طور اتوماتيك اجازه گرفتن از ديگران را براي فكر كردن صحبت و رفتار كنار بگذاريد. به جاي التماس و دادخواهي، حالت اعلان را در پيش بگيريد.

  1- از همين لحظه سعي كنيد عادت به طور اتوماتيك اجازه گرفتن از ديگران را براي فكر كردن صحبت و رفتار كنار بگذاريد. به جاي التماس و دادخواهي، حالت اعلان را در پيش بگيريد.به جاي آنكه بگوئيد «آيا اجازه مي‌دهيد از شما سوال كنم»‌ بگوييد «مي‌خواستم بدانم كه...» و يا به جاي «خيلي مي‌بخشيد من اين را پس آورده‌ام كه پولش را بگيرم» بگوئيد «من اين را پس آورده‌ام چون از آن راضي نيستم» يا به جاي «عزيزم آيا اشكالي نداردمن يكساعت بيرون بردم» بگوييد «عزيزم من دارم مي‌روم بيرون، آيا چيزي هست كه مي‌خواهي برايت انجام دهدم» چنانچه مي‌دانيد فقط زندانيان و بردگان هستند كه اجازه مي‌گيرند.

  2- هنگاميكه با مردم صحبت مي‌كنيد مستقيم در چشمان آنها نگاه كنيد. چنانچه بهاطراف و يا پايين نگاه كنيد بلافاصله اين پيام را رد مي‌كنيد كه از خود مطمئن نيستيد و خود را در معرض بازيچه شدن قرار مي‌دهيد ولي اگر به چشمان مخاطب نگاه كنيد، حتي در حالي كه شما را در حالت عصبي قرار دهد به طرف مي‌فهمانيد از مواجهه با او ترسي نداريد.

  3- حالت قامت و بدن شما هم نشان دهنده اطمينان به نفس و قدرت شخصي شما مي‌باشد. سعي كنيد همواره تا حد امكان راست و صاف بايستيد. هنگامي كه مي‌نشينيد، از كج و كوله شدن خودداري كنيد. صورت خود را با دستتان نپوشانيد و دستهاي خود را محكم به هم نفشاريد. اگر با اطمينان به نفس فكر كنيد، مي‌توانيد حالاتي نظير از جاي خود پريدن، در هم رفتن چهره و حتي سرخ شدن را زا خود دور نمائيد. هنگام صحبت كردن هم سعي كنيد به جاي استفاده از صداي ضعيف با صداي محكم حرف بزنيد.

  4- روي بيان خود كار كنيد، به ويژه حالات مكپ و عباراتي نظير مي‌دانيد، عرض كنم، و آو را و غيره را از بين جملات و مكالمات خود حذف كنيد. اين گونه عادات نشان دهنده‌ي حالت عدم اطمينان بوده و معناي جملات شما را لوث مي‌كنند. اگر لازم باشد حتي عمدا آهسته تر حرف بزنيد. چنانچه نسبت به بهبود قدرت تكلم خود علاقه داشته باشيد مي‌توانيد بيان ضعيف خود را حتي يكشبه عوض كنيد.

  5- اگر كسي از شما قرض خواست، چه پولي، چه كالا، چه وقت، چه استعداد چه نبوع و شما نمي‌خواهيد تقاضاي مذكور را اجابت كنيد. بايد آماده باشيد تا از موضع قدرت عمل كنيد و گرنه بازيچه خواهيد شد.

  6- اگر عادت داريد افراد را با القاب و عناوين صدا كنيد، آنان را با نام كوچكشان خطاب نمائيد،‌حتي اگر مي‌توانيد يكبار اين كار را انجام دهيد و نتايج آن را ببينيد.

  7- اگر سيگاري نيستيد و در عين حال تحمل دود را نداريد قدري جرأت به خرج داده و به افرادي كه با سيگار كشيدن مزاحم شما شده‌اند تذكر بدهيد واگر قبول نكردند محل را ترك كنيد.

  8- ياد بگيريد از خشم و ناراحتي خود به جاي بازيچه شدن به طور موثر بهره بگيريد مثال: اگر كودكتان اصرار دارد به كوچه رفته و بازي كند و شما راضي نيستيد بايد با اطمينان قدري صداي خود را بلند كنيد و به كودك بفهمانيد كه نمي‌خواهيد او به كوچه برود اما اگر دچار خشم شديد شده و ضربان قلبتان زياد شد شما بازيچه رفتار كودكتان قرار گرفته‌ايد.

  9- هنگامي كه با مسئولين موسسات تشيع جنازه و ختم مواجهه مي‌شويد، نبايد بگذاريد از حالتغم و اندوه شما سوءاستفاده شود. رك و صريح آنچه را كه مي‌خواهيد بگوييد و مقدار مخارجي را كه مي‌خواهيد بگوييد و مقدار مخارجي را كه مي‌خواهيد تقبل كنيد نيز بيان كنيد و چنانچه خواستند از تاكتيك احساس گناه استفاده كنند صحبت را قطع و محل را ترك كنيد.

  10- هنگامي كه طرف مقابل شما مطلبي را كه به وضوح مي‌گوييد نمي‌شنود تاكتيك اجتناب از صحبت، روش بسيار موثريست علي‌الخصوص كه همزمان محل را ترك مي كنيد.

  11- از اينكه كسي را ناديده گرفته و به مقام بالاتر برويد ترس برخود راه ندهيد بنابراين هرگاه احساس كرديد مواجهه با افرادي نظير (مأمورين آب و برق يا مالياتي) كه از قدرت خود سوءاستفاده مي‌كنند) نتيجه‌اي نداشت و منجر به عدم موقعيت شما خواهد شد حتما به مراجع بالاتر مراجعه كنيد.

  12- سعي كنيد در مقابل افراد بازيچه كننده بي‌تفاوت باشيد تا آنان حس نكنند كه شما هراسان، بيمناك يا مشوش هستيد

  13- براي درخواستهاي شغلي و در زمان مصاحبه هرگز به خود اجازه ندهيد اين جملات را به كار ببريد (من مطمئن نيستم كه از عهده اين كار برآيم) يا (من هيچ گاه براي اين كار آموزش نديده‌ام و نمي‌توانم) به فرد بگوييد كه تقريبا هر كاري را مي‌توانيد سريع ياد بگيريد زيرا بارها خود را در شرايط مختلف سنجيده‌ايد و انعطاف لازم براي برآمدن از عهده هر كار جديد را دارا هستيد.

  14- هرگز از اينكه درباره خود صحبت كنيد نترسيد. با ترس از اينكه اگر ديگران حقايقي را راجع به خصوصيات شما بدانند به شما صدمه مي‌زنند خودداري كنيد در حقيقت نگراني از اين افكار به فرد صدمه مي‌زند.

  15- اگر مي‌بينيد كسي كه به او پولي براي ارائه خدمتي داده‌ايد سعي دارد شما را بازيچه خود قرار دهد و كاري كه قرار بود انجام دهد را انجام نمي‌دهد، مثال قرار است ماشين شما را تعمير كند يا نظافت كند سعي كنيد بر كار او نظارت كنيد وگرنه بازيچه خواهيد شد.

  16- زماني كه به شما مي‌گويند بايد زماني طولاني و بدون معنايي را براي تحويل مثال اثاث، اتومبيل و... صبر كنيد، خود را بازيچه قرارداده‌ايددر اين گونه مواقع با مسئولين اصلي حرف بزنيد و وقت خود را با افراد كم مسئوليت كه اختيار زيادي ندارند تلف نكنيد.

  17- به عنوان يك قاعده در قبال سرويس بي‌كيفيت پول ندهيد مثال اگر سالادي در رستوان بوي كاه مي‌دهد خيلي ساده تذكر دهيد و قيمت آنرا از صورتحساب كسر نماييد.

  براي آنكه نام خود را از ليست بازيچه و قرباني شده‌ها بيرون بياوريد لازم است مقداري هم از حيوانات بياموزيد

  الف) به خاطر آوريد و بدانيد كه چه چيزهايي را نمي‌توانيد تغيير دهيد
  ب) آگاه و مواظب باشيد چگونه اشخاص تلاش مي‌كنند از يادآوري گذشته استفاده كرده و شما را بازيچه قرار دهند.
  ج) مواظب باشيد كه گذشته ي خودتا را موجب بازيچه شدن قرار ندهيد
  د) از استراتژيهاي ضد بازيچه قرار گرفتن استفاده و آنها را به كار بريد.
 • ساير مطالب اين کتاب

مشخصات ثبت اطلاعات

مشخصات ثبت اطلاعات
ثبت کننده:
تاريخ ثبت: 1390/01/10
بروزرسانی: 1390/01/10
 

آمار مشاهده اطلاعات
تعداد کل: 2105 کاربر پورتال: 7 ميهمان: 2098 آخرين مشاهده: 1398/04/22


آمار ثبت توضيحات
تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت:


آمار ثبت پرسش و پاسخ
تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت:

مطلب بالا را برای دوستان خود نيز ارسال نماييد

نام و نام خانوادگي دوست:
پست الکترونيکي:    
امتيازات کاربران

امتياز کل امتياز کاربران ثبت شده امتياز کاربران ميهمان
    تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0
امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100
   
آخرين تاريخ امتيازدهي:     به اين مورد نمره بدهيد:

پرسش و پاسخ

سوال خود را درباره موضوع فوق مطرح نماييد؟
نام و نام خانوادگي:
در صورت وارد نمودن ايميل پاسخ سوال براي شما ارسال خواهد شد:
   

نظرات و پيشنهاداتنام و نام خانوادگي:       


|دريافت آخرين اطلاعات
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.
جهت دريافت اخبار، اطلاعات و رويدادها بصورت اس ام اس شماره موبايل خود را نيز تکميل فرماييد

نام
پست الکترونيکي
شماره موبايل
نوع کاربري

|معرفي كتاب
 • عزيزم با من حرف بزن
  چه بخواهيم و چه نخواهيم، انسان خنثي وجود ندارد. كم نشان دادن تفاوتهاي زن و مرد حتي مي تواند مشگل افرين و خطرناك باشد. زيرا اگر 2 جنس از تفاوت دنياهاي رواني و زيستي خود با جنب نباشند چگونه مي توانند ارتباطي مسالمت آميز، همراه تفاه...

 • ترس را تجربه كنيم
  هر كدام از ما انسانها براي خودمان داراي ترسها و نگراني هايي هستيم ترسها انواع مختلفي دارند مي توانند بيمار گونه و يا در حدّ عادي و نرمال باشند. بيشتر ما از تغيير كردن، آغاز كردن، زندگي كردن، مرگ، از دست دادن شغل، يا عشق، پير شدن...

 • رازهايي درباره مردان
  1.از اينكه شما را به شدبت عصباني كرده ناراحت شويد و تمام وقت خود را به نق زدن و شكايت بگذرانيد. 2.مي توانيد آنها را براي هميشه كنار بگذاريد و براي خودتان يك سگ پشمالو بخريد. 3.تا آن جا كه مي توانيد در رابطه با آنها بياموزيد تا رواب...

 • عشق رقص زندگي
  زندگي چيزي است غير ممكن، نبايستي باشد، ولي هست، بودن ما، درختان، پرندگان، اينها همه معجزه است .

 • چگونه فرزندان قوي و نيرومندي تربيت كنيم
  اعتماد به نفس نوعي گفتار دروني است كه هر كس دربارة خود و توانايي هايش دارد. اعتماد به نفس كودكان وضعيّت ثابتي ندارد و در طول روز تغيير مي كند و بسته به حالات روحي كودك، كاري كه انجام مي دهد و اقدامات اطرافيان به خصوص والدين در حا...

 • زندانيان باور
  به طور واضح و روشن تصويري از خودتان داريد اساس اكثر تصميم گيرهاي شما در زندگي است و هدفهاي شما را تعيين مي كند و زير بناي ترسهاي اصلي را تشكيل مي دهد.

 • راههاي ساده براي مديريت استرس
  استرس پديده اي مربوط به امروز نيست. حتّي زماني كه انسانها در غارها زندگي مي كردند دچار استرس ناشي از گرسنگي، قحطي و طوفانها و غيره قرار مي گرفتند. استرس به زبان ساده به آتش شباهت دارد خاكستر داغ كه ما يا مي توانيم آنرا كنترل كني...

 • اندرزهاي كوچك زندگي
  در همان نگاه اوّل به نيروي عشق ايمان بياور. از صميم قلب عشق بورز. ممكن است كمي لطمه ببيني، امّا تنها راه استفاده بهينه از حيات همين است.

 • لحظه هاي ناب و حقيقي
  آيا روزها و شبهايتان صرف انجام دادن كارهايي مي شوند كه با معني و مفهومند و لبخندي بر لبان شما مي آورند؟ آيا زماني كه زندگي تان پايان پذيرد آرزو نمي كنيد كاش آنرا به نحو ديگري سپري مي كرديد؟به دل و نواي دورني خود گوش دهيد. آيا به ر...

 • با خالق هستي
  هر روز كه از خواب بيدار مي شويد دعا كنيد طي روز هنگام انجام كارها لحظه اي مكث كنيد و دوباره دعا كنيد. به اين ترتيب خواهيد ديد كه مشكلات نمي توانند بر شما غلبه كنند . تشويش ها و فشارها نمي توانند بر شما تسلط يابند آن گاه بر چهره تان ...

تمامي حقوق متعلق به كوله بار مي باشد
ر