دسته بندي اطلاعات خلاصه اي از تحقيقات علمي جديد در مورد تفاوتهاي عمده زن و مرد از لحاظ زيستي و هم روانشناسي مشخصات کتاب عنوان: عزيزم با من حرف بزن موضوع: تفاوت زن و مرد نويسنده: ايوان دلر مترجم: مهدي گنجي منتشر کننده: - مشاهده مشخصات کتاب خلاصه اي از تحقيقات علمي جديد در مورد تفاوتهاي عمده زن و مرد از لحاظ زيستي و هم روانشناسي چه بخواهيم و چه نخواهيم، انسان خنثي وجود ندارد. كم نشان دادن تفاوتهاي زن و مرد حتي مي تواند مشگل افرين و خطرناك باشد. زيرا اگر 2 جنس از تفاوت دنياهاي رواني و زيستي خود با جنب نباشند چگونه مي توانند ارتباطي مسالمت آميز، همراه تفاهم و همدلي و درك متقابل از هم ايجاد كنند و مشكلات ومسايل خود را از طريق گفتگو و زباد عواحل كنند. چه بخواهيم و چه نخواهيم، انسان خنثي وجود ندارد. كم نشان دادن تفاوتهاي زن و مرد حتي مي تواند مشگل افرين و خطرناك باشد. زيرا اگر 2 جنس از تفاوت دنياهاي رواني و زيستي خود با جنب نباشند چگونه مي توانند ارتباطي مسالمت آميز، همراه تفاهم و همدلي و درك متقابل از هم ايجاد كنند و مشكلات ومسايل خود را از طريق گفتگو و زباد عواحل كنند. 95% خصوصيات و رفتار زيست شناختي مردان و زنان يكي است هر 2 ما يك مغز، يك بدن، 2 دست و 2 پا داريم نفس مي كشيم ، غذا مي خوريم و غيره. فقط 5% باقي مانده است كه مشكل مي آفريند. اين 5% كوچك ولي مهم به تفاوتهاي در شيوة‌تفكر ، بيان احساسات و عواطف ، ارجحيتهاي نزدگي و نوع ارتباط برقرار كردن ما مربوط مي شوند. وقتي يك از ميليونها اسپرم مرد وارد تخمك زن مي شود، 23 جفت كروموزم با هم يكي شده و سلول اوليه را ايجاد مي كنند همين سلول كوچكف كل وجود يك انسانو شخصيت او رادر خود جاي داده است. زن ترتيبك xx و مرد xy است. كروموزم x شامل خصوصيات زنانه و y شامل خصوصيات مردانه مي باشد. مثل قد بلند، پرخاشگري و تواناييهاي تجسم فضايي و x خصوصيات كوچكي جثه، حجب و حيا، حساسيت و تواناييهاي كلامي را دربر مي گيرد. و با توجه به عوامل ژنتيكي و DNA كه باعث انتقال و ظهور ژنها و يك ويژگي معين است مي توان فهميد كه چرا مردان بيشتر به علوم محض ، كامپيوتر علاقه دارند و بيشتر جنايتهاي خشونت آميز به وسيلة آنان صورت مي گيرد و زنان بيشتر بر علوم انساني و دچار افسردگي مي شوند. چون زنها دستگاه تناسلي شان درد رون واقع شده و بيشتر بر جنبه هاي دروني زندگي و روابط خود علاقه دارند و مردان به جنبه هاي خارجي موجوديت و روابط علاقه نشان مي دهند. در تمام دوره هاي فعاليت جنسي يك زن معمولي 400 تخمك ازاد مي كند در حالي كه بيضه ماهر 48 ساعت انبار اسپرماتوزوئيدهاي خود را كه 500 ميليون است را تخليه و دوباره پر مي كند. زن هر 28 روز يك تخمك آزاد مي كند كه بر طرف لولة رحمي حركت مي كند اگر بارور نشود دفع مي شود بنابراين همان يك تخمك گنجينه اي گرانبها است يك مرد معمولي در طول زندگي خود حدود5000 بار به اوج لذت جنسي مي رسد و 000/000/000/500/2 اسپرم توليد مي كند. بنابراين يك اسپرماتوزوئيد ارزش زيادي ندارد و به راحتي تعويض مي شود تنها قويترين اسپرم است كه شانس دارد به رحم برسد و با تخمك مخلوط شود و بقيه آنها دفع مي شوند. اگر شما هورمونهاي زنانه را كه شامل پروژسترون و استروژن در زن است داشته ابشيد شانس بيشتري براي عمر طولاني خواهيد داشت. احتمالب يشتري هم خواهد بود كه افسرده شويد، ترسهاي مرضي را بگيريد .ا ما استرس را خوب تحمل مي كنيد. رفتار و منش شما تا حدود زيادي تحت تأثير عادات ماهيانه قرار دارد؛ حال وحوصلة شما به يك باره ممكن است تغيير كند و به پرخوري و كم خوري ممكن است گرفتار شويد. شما در زمينة احساسات و كنترل آنها استاديد، راحتي و آسودگي ديگران مشغلة ذهني شماست و مهارتهاي ظريفتر و بهتري خواهيد داشت. اگر هورمونهاي مردانه داشته ابشيد كه شامل تستوسترون و آندوژن است احتمال بيشتري وجود خواهد داشت كه قرباني سقط زود رس بشويد يا در همان دوران اوليه كودكي فوت كنيد، سيستم ايمني بدن شما ضعيفتر خواهد بود و آسيب پذيري ش در مقابل حملات قلبي و زخم معده بشتر است. و بشتر احتمال خواهد داشت كه به اسيكنروفرن، بزهكاري و يا جنايتكار تبديل شوند. ولي شانس بيشتري داريد كه نابغه شويد، منطق شما از لحاظ رياضي و تجسم قضايي قوي است شما رقابت گروه سلطه گر خواهيد بود. از لحاظ كالبد شناسي بايد دانست كه اندامهاي جنسي مردانه و زنانه هر دو، از همان سلول اوليه ايجاد مي شوند از هفتة 6 به بعد است كه به علت برنامه ريزي ژنتيكي تفاوت بين اندامهاي جنسي پديدار مي شود. به جز اين اندام بقيه اندمهاي شباهت كافي با هم دارند در سالهاي اوليه دخترها زودتر از پسرها مي خزند، مي نشينند و راه مي روند و حرف مي زنند پسرها فعالتر و پر جنب و جوش ترند اينها هيج كدام نشان برتري يك جنس بر ديگري نيست بلكه نشان تفاوتهاي ژنتيكي و رواني است. شنوايي زنها از مردها بيشتر است و به خصوص بعد از زايمان و بوياي آنها در عادت ماهانه 10 برابر قدرت بويايي مردان مي تواند باشد، زن به لمس حساستر است در واقع مردها قدرت بينايي بهتري در روز دارند. مغز مرد به طور متوسط (1375) گرم اندكي سنگين تر و بزرگتر از مغز زن است . چون در بدن او هم سنگينتر و بزرگتر است . بنابراين اين هيچ امتيازي براي مرد محسوب نمي شود. مردها نيمكرة چپشان كه آنرا نيمكرة غالب مي ناميم رشد يافته تر از راست است نيمكره چپ (محل تحليل، استدلال، منطق تفكر عقلاني و زباني) وراست كلي گراست محل (احساسات، ادارك، انجام امور بينايي درك روابط فضايي است). جسم پنبه اي كه نواري سفيد رنگ است 2 نيمكره را به هم وصل مي كند و اين جسم پنبه اي 40% در زنان رشد يافته تر از مردان است و به همين دليل زنان بيشتر و سريعتر مي توانند بر عواطف و حافظه خود دست يابند. هيپوتالاموس مغز محل (تغذيه – گريز – پرخاشگري و فعاليت جنسيا ست) هيپتولاموس مردان بزرگتر از زنان است اما هيپوتالاموس مردان نمي تواند 2 نوع اطلاعات را همزمان درك و ترجمه كند در حالي كه مال زنان با اينكه كوچكتر است مي تواند اينكار را انجام دهد بنابراين، مرد نمي تواند، به طور همزمان روي احساس لذت و حرفهاي عاشقانة زنش متمركز شود. به طور كل معلوم شده مغز زن كمتر به صورت جانبي و بيشتر كلي عمل مي كند. مرد تخصصي و سازمان يافته . زن مغزش به شكل رادار عمل مي كند و به راحتي مي تواند به مجموع اطلاعات دسترسي داشته باشد و با هر 2 نيمكره ارتباط بهتري دارد. مرد به علت تخصصي بودن مغزش بهتر مي تواند بر زبانهاي مختلف حرف بزند و مغز او مثل يك تلسكوپ احتياج دارد به يك نقطه خيره شود و تمركز كند تا آنرا انجام دهد. اگر قسمت لذت و گفتار مرد آسيب بخورد براي هميشه احتمال اينكه اين 2 را از دست دهد زياد است اما بقيه قسمتهاي مغز زن اين نقايص را در او جبران مي كند. پس زن و مرد برابر هستند، اما متفاوت از نظر كيفي و از نظر كمي، در زمينة تفاوتهاي رفتاري مردان با روشهاي فيزيكي راحتترند مثال اگر مردي غمگين يا شاد است با فرم بدني خود نشان مي دهد و زن با روشهاي احساسي و ذهني خود. براي زنها هيجان يك بهانه براي ايجاد ارتباط است كه مي خواهند آن را بيان و با ديگران قسمت كنند و هيجان براي يك مرد يك مشكل است كه به دنبال آن مي رود تا آن را حل كند. به دليل اين تفاوت رفتاري وقتي زن هيجان زده است و دارد داستاني را براي همسرش تعريف مي كند مرد فكر مي كند كه قسمتي از مشكل است بنابراين سعي مي كند به زنش كمك كند تا هيجانش از بين برود، زن در مقابل فكر مي كند مرد مي خواهد حرف آخر را بزند و درك نشده و اين ايجاد مساله خواهد كرد. زن مي خواهد از عشق حرف بزند اما آن را انجام ندهد، نوازش و لمس شود و مورد تحسين قرار بگيرد بدون اينكه مرحلة نهايي رابطه صورت گيرد. مرد به صورت يكنواخت عمل مي كند و كمتر انعطاف پذير است در رابطة جنسي، در حقيقت تفاوت در ارتباط برقرار كردن بين زن و مرد مثل زبان انگليسي و ژاپني است. زنان، براي ايجاد ارتباط و بيان حالتهاي رواني و احساسي خود از صحبت استفاده مي كنند. ولي مردان از زبان براي انتقال اطلاعات و دريافت آن بهره مي برند. براي مرد زبان عملكرد ابزاي دارد و براي حفظ استقلال او به كار مي رود زنان بيشتر از زندگي خصوصي حرف مي زنند و مردان از زندگي خصوصي براي استراحت در سكوت بهره مي برند. زنان كوچكترين ناراحتيها و نگرانيها را بيان مي كند و مردها فكر مي كنند اگر ناراحتيها را بگويند مورد انتقاد و سرزنش قرار مي گيرند. زنان از صحبت براي تاييد شدن بهره مي برندو مردان براي قدرت طلبي. مردان براي احساس بهتر پيدا كردن خود را منزوي و زنان تلفن كرده و حرف مي زنند مردان براي پايان دادن به جر و بحث مي خواهند رابطة جنسي برقرار كنند و زنان مي خواهند قبل از رابطه جر و بحث را تمام كنند.  مردان دست گلي از 24 گل رز به زنان مي دهند تا عشق خود را هديه كنند ولي زن ترجيح مي دهد كه 24 بار و هر بار يك شاخه گل و ترجيحاً هر بار متفاوت به او بدهند. ساير مطالب اين کتاب خلاصه اي از تحقيقات علمي جديد در مورد تفاوتهاي عمده زن و مرد از لحاظ زيستي و هم روانشناسي خواسته هاي مردان از زنان خواسته هاي زنان از مردان مشخصات ثبت اطلاعات مشخصات ثبت اطلاعات ثبت کننده: تاريخ ثبت: 1390/01/23 بروزرسانی: 1390/01/23   آمار مشاهده اطلاعات تعداد کل: 3755 کاربر پورتال: 4 ميهمان: 3751 آخرين مشاهده: 1398/04/30 آمار ثبت توضيحات تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت: آمار ثبت پرسش و پاسخ تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت: مطلب بالا را برای دوستان خود نيز ارسال نماييد نام و نام خانوادگي دوست: پست الکترونيکي:     امتيازات کاربران امتياز کل امتياز کاربران ثبت شده امتياز کاربران ميهمان     تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0 امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100     آخرين تاريخ امتيازدهي:     به اين مورد نمره بدهيد: 0 1 2 3 4 5 پرسش و پاسخ سوال خود را درباره موضوع فوق مطرح نماييد؟ نام و نام خانوادگي: در صورت وارد نمودن ايميل پاسخ سوال براي شما ارسال خواهد شد:     نظرات و پيشنهادات نام و نام خانوادگي:        مشاهده ساير مطالب مرتبط تفاوت زن و مرد, رفتار زن, رفتار مرد, رفتار زن در مقابل مرد, تفاوت احساس زن با مرد, معناي رفتار هاي زنان, معناي رفتارهاي مردان, ارتباط مرد با زن
مسابقه بزرگ رازنامه
مطالب مرتبط
تازه هاي كوله بار

دسته بندي اطلاعات

خلاصه اي از تحقيقات علمي جديد در مورد تفاوتهاي عمده زن و مرد از لحاظ زيستي و هم روانشناسي

 • مشخصات کتاب
  عنوان: عزيزم با من حرف بزن
  موضوع: تفاوت زن و مرد
  نويسنده: ايوان دلر
  مترجم: مهدي گنجي
  منتشر کننده: -

  مشاهده مشخصات کتاب
 • خلاصه اي از تحقيقات علمي جديد در مورد تفاوتهاي عمده زن و مرد از لحاظ زيستي و هم روانشناسي
  چه بخواهيم و چه نخواهيم، انسان خنثي وجود ندارد. كم نشان دادن تفاوتهاي زن و مرد حتي مي تواند مشگل افرين و خطرناك باشد. زيرا اگر 2 جنس از تفاوت دنياهاي رواني و زيستي خود با جنب نباشند چگونه مي توانند ارتباطي مسالمت آميز، همراه تفاهم و همدلي و درك متقابل از هم ايجاد كنند و مشكلات ومسايل خود را از طريق گفتگو و زباد عواحل كنند.

  چه بخواهيم و چه نخواهيم، انسان خنثي وجود ندارد. كم نشان دادن تفاوتهاي زن و مرد حتي مي تواند مشگل افرين و خطرناك باشد. زيرا اگر 2 جنس از تفاوت دنياهاي رواني و زيستي خود با جنب نباشند چگونه مي توانند ارتباطي مسالمت آميز، همراه تفاهم و همدلي و درك متقابل از هم ايجاد كنند و مشكلات ومسايل خود را از طريق گفتگو و زباد عواحل كنند. 95% خصوصيات و رفتار زيست شناختي مردان و زنان يكي است هر 2 ما يك مغز، يك بدن، 2 دست و 2 پا داريم نفس مي كشيم ، غذا مي خوريم و غيره. فقط 5% باقي مانده است كه مشكل مي آفريند. اين 5% كوچك ولي مهم به تفاوتهاي در شيوة‌تفكر ، بيان احساسات و عواطف ، ارجحيتهاي نزدگي و نوع ارتباط برقرار كردن ما مربوط مي شوند. وقتي يك از ميليونها اسپرم مرد وارد تخمك زن مي شود، 23 جفت كروموزم با هم يكي شده و سلول اوليه را ايجاد مي كنند همين سلول كوچكف كل وجود يك انسانو شخصيت او رادر خود جاي داده است. زن ترتيبك xx و مرد xy است. كروموزم x شامل خصوصيات زنانه و y شامل خصوصيات مردانه مي باشد. مثل قد بلند، پرخاشگري و تواناييهاي تجسم فضايي و x خصوصيات كوچكي جثه، حجب و حيا، حساسيت و تواناييهاي كلامي را دربر مي گيرد. و با توجه به عوامل ژنتيكي و DNA كه باعث انتقال و ظهور ژنها و يك ويژگي معين است مي توان فهميد كه چرا مردان بيشتر به علوم محض ، كامپيوتر علاقه دارند و بيشتر جنايتهاي خشونت آميز به وسيلة آنان صورت مي گيرد و زنان بيشتر بر علوم انساني و دچار افسردگي مي شوند. چون زنها دستگاه تناسلي شان درد رون واقع شده و بيشتر بر جنبه هاي دروني زندگي و روابط خود علاقه دارند و مردان به جنبه هاي خارجي موجوديت و روابط علاقه نشان مي دهند. در تمام دوره هاي فعاليت جنسي يك زن معمولي 400 تخمك ازاد مي كند در حالي كه بيضه ماهر 48 ساعت انبار اسپرماتوزوئيدهاي خود را كه 500 ميليون است را تخليه و دوباره پر مي كند. زن هر 28 روز يك تخمك آزاد مي كند كه بر طرف لولة رحمي حركت مي كند اگر بارور نشود دفع مي شود بنابراين همان يك تخمك گنجينه اي گرانبها است يك مرد معمولي در طول زندگي خود حدود5000 بار به اوج لذت جنسي مي رسد و 000/000/000/500/2 اسپرم توليد مي كند. بنابراين يك اسپرماتوزوئيد ارزش زيادي ندارد و به راحتي تعويض مي شود تنها قويترين اسپرم است كه شانس دارد به رحم برسد و با تخمك مخلوط شود و بقيه آنها دفع مي شوند. اگر شما هورمونهاي زنانه را كه شامل پروژسترون و استروژن در زن است داشته ابشيد شانس بيشتري براي عمر طولاني خواهيد داشت. احتمالب يشتري هم خواهد بود كه افسرده شويد، ترسهاي مرضي را بگيريد .ا ما استرس را خوب تحمل مي كنيد. رفتار و منش شما تا حدود زيادي تحت تأثير عادات ماهيانه قرار دارد؛ حال وحوصلة شما به يك باره ممكن است تغيير كند و به پرخوري و كم خوري ممكن است گرفتار شويد. شما در زمينة احساسات و كنترل آنها استاديد، راحتي و آسودگي ديگران مشغلة ذهني شماست و مهارتهاي ظريفتر و بهتري خواهيد داشت. اگر هورمونهاي مردانه داشته ابشيد كه شامل تستوسترون و آندوژن است احتمال بيشتري وجود خواهد داشت كه قرباني سقط زود رس بشويد يا در همان دوران اوليه كودكي فوت كنيد، سيستم ايمني بدن شما ضعيفتر خواهد بود و آسيب پذيري ش در مقابل حملات قلبي و زخم معده بشتر است. و بشتر احتمال خواهد داشت كه به اسيكنروفرن، بزهكاري و يا جنايتكار تبديل شوند. ولي شانس بيشتري داريد كه نابغه شويد، منطق شما از لحاظ رياضي و تجسم قضايي قوي است شما رقابت گروه سلطه گر خواهيد بود. از لحاظ كالبد شناسي بايد دانست كه اندامهاي جنسي مردانه و زنانه هر دو، از همان سلول اوليه ايجاد مي شوند از هفتة 6 به بعد است كه به علت برنامه ريزي ژنتيكي تفاوت بين اندامهاي جنسي پديدار مي شود. به جز اين اندام بقيه اندمهاي شباهت كافي با هم دارند در سالهاي اوليه دخترها زودتر از پسرها مي خزند، مي نشينند و راه مي روند و حرف مي زنند پسرها فعالتر و پر جنب و جوش ترند اينها هيج كدام نشان برتري يك جنس بر ديگري نيست بلكه نشان تفاوتهاي ژنتيكي و رواني است. شنوايي زنها از مردها بيشتر است و به خصوص بعد از زايمان و بوياي آنها در عادت ماهانه 10 برابر قدرت بويايي مردان مي تواند باشد، زن به لمس حساستر است در واقع مردها قدرت بينايي بهتري در روز دارند. مغز مرد به طور متوسط (1375) گرم اندكي سنگين تر و بزرگتر از مغز زن است . چون در بدن او هم سنگينتر و بزرگتر است . بنابراين اين هيچ امتيازي براي مرد محسوب نمي شود. مردها نيمكرة چپشان كه آنرا نيمكرة غالب مي ناميم رشد يافته تر از راست است نيمكره چپ (محل تحليل، استدلال، منطق تفكر عقلاني و زباني) وراست كلي گراست محل (احساسات، ادارك، انجام امور بينايي درك روابط فضايي است). جسم پنبه اي كه نواري سفيد رنگ است 2 نيمكره را به هم وصل مي كند و اين جسم پنبه اي 40% در زنان رشد يافته تر از مردان است و به همين دليل زنان بيشتر و سريعتر مي توانند بر عواطف و حافظه خود دست يابند. هيپوتالاموس مغز محل (تغذيه – گريز – پرخاشگري و فعاليت جنسيا ست) هيپتولاموس مردان بزرگتر از زنان است اما هيپوتالاموس مردان نمي تواند 2 نوع اطلاعات را همزمان درك و ترجمه كند در حالي كه مال زنان با اينكه كوچكتر است مي تواند اينكار را انجام دهد بنابراين، مرد نمي تواند، به طور همزمان روي احساس لذت و حرفهاي عاشقانة زنش متمركز شود. به طور كل معلوم شده مغز زن كمتر به صورت جانبي و بيشتر كلي عمل مي كند. مرد تخصصي و سازمان يافته . زن مغزش به شكل رادار عمل مي كند و به راحتي مي تواند به مجموع اطلاعات دسترسي داشته باشد و با هر 2 نيمكره ارتباط بهتري دارد. مرد به علت تخصصي بودن مغزش بهتر مي تواند بر زبانهاي مختلف حرف بزند و مغز او مثل يك تلسكوپ احتياج دارد به يك نقطه خيره شود و تمركز كند تا آنرا انجام دهد. اگر قسمت لذت و گفتار مرد آسيب بخورد براي هميشه احتمال اينكه اين 2 را از دست دهد زياد است اما بقيه قسمتهاي مغز زن اين نقايص را در او جبران مي كند. پس زن و مرد برابر هستند، اما متفاوت از نظر كيفي و از نظر كمي، در زمينة تفاوتهاي رفتاري مردان با روشهاي فيزيكي راحتترند مثال اگر مردي غمگين يا شاد است با فرم بدني خود نشان مي دهد و زن با روشهاي احساسي و ذهني خود. براي زنها هيجان يك بهانه براي ايجاد ارتباط است كه مي خواهند آن را بيان و با ديگران قسمت كنند و هيجان براي يك مرد يك مشكل است كه به دنبال آن مي رود تا آن را حل كند. به دليل اين تفاوت رفتاري وقتي زن هيجان زده است و دارد داستاني را براي همسرش تعريف مي كند مرد فكر مي كند كه قسمتي از مشكل است بنابراين سعي مي كند به زنش كمك كند تا هيجانش از بين برود، زن در مقابل فكر مي كند مرد مي خواهد حرف آخر را بزند و درك نشده و اين ايجاد مساله خواهد كرد. زن مي خواهد از عشق حرف بزند اما آن را انجام ندهد، نوازش و لمس شود و مورد تحسين قرار بگيرد بدون اينكه مرحلة نهايي رابطه صورت گيرد. مرد به صورت يكنواخت عمل مي كند و كمتر انعطاف پذير است در رابطة جنسي، در حقيقت تفاوت در ارتباط برقرار كردن بين زن و مرد مثل زبان انگليسي و ژاپني است. زنان، براي ايجاد ارتباط و بيان حالتهاي رواني و احساسي خود از صحبت استفاده مي كنند. ولي مردان از زبان براي انتقال اطلاعات و دريافت آن بهره مي برند. براي مرد زبان عملكرد ابزاي دارد و براي حفظ استقلال او به كار مي رود زنان بيشتر از زندگي خصوصي حرف مي زنند و مردان از زندگي خصوصي براي استراحت در سكوت بهره مي برند. زنان كوچكترين ناراحتيها و نگرانيها را بيان مي كند و مردها فكر مي كنند اگر ناراحتيها را بگويند مورد انتقاد و سرزنش قرار مي گيرند. زنان از صحبت براي تاييد شدن بهره مي برندو مردان براي قدرت طلبي. مردان براي احساس بهتر پيدا كردن خود را منزوي و زنان تلفن كرده و حرف مي زنند مردان براي پايان دادن به جر و بحث مي خواهند رابطة جنسي برقرار كنند و زنان مي خواهند قبل از رابطه جر و بحث را تمام كنند.
   مردان دست گلي از 24 گل رز به زنان مي دهند تا عشق خود را هديه كنند ولي زن ترجيح مي دهد كه 24 بار و هر بار يك شاخه گل و ترجيحاً هر بار متفاوت به او بدهند.
 • ساير مطالب اين کتاب

مشخصات ثبت اطلاعات

مشخصات ثبت اطلاعات
ثبت کننده:
تاريخ ثبت: 1390/01/23
بروزرسانی: 1390/01/23
 

آمار مشاهده اطلاعات
تعداد کل: 3755 کاربر پورتال: 4 ميهمان: 3751 آخرين مشاهده: 1398/04/30


آمار ثبت توضيحات
تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت:


آمار ثبت پرسش و پاسخ
تعداد کل: 0 کاربر پورتال: 0 ميهمان: 0 آخرين ثبت:

مطلب بالا را برای دوستان خود نيز ارسال نماييد

نام و نام خانوادگي دوست:
پست الکترونيکي:    
امتيازات کاربران

امتياز کل امتياز کاربران ثبت شده امتياز کاربران ميهمان
    تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0     تعداد کاربر: 0
امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100 امتياز: 0 از 100
   
آخرين تاريخ امتيازدهي:     به اين مورد نمره بدهيد:

پرسش و پاسخ

سوال خود را درباره موضوع فوق مطرح نماييد؟
نام و نام خانوادگي:
در صورت وارد نمودن ايميل پاسخ سوال براي شما ارسال خواهد شد:
   

نظرات و پيشنهاداتنام و نام خانوادگي:       


|دريافت آخرين اطلاعات
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.
جهت دريافت اخبار، اطلاعات و رويدادها بصورت اس ام اس شماره موبايل خود را نيز تکميل فرماييد

نام
پست الکترونيکي
شماره موبايل
نوع کاربري

|معرفي كتاب
 • عزيزم با من حرف بزن
  چه بخواهيم و چه نخواهيم، انسان خنثي وجود ندارد. كم نشان دادن تفاوتهاي زن و مرد حتي مي تواند مشگل افرين و خطرناك باشد. زيرا اگر 2 جنس از تفاوت دنياهاي رواني و زيستي خود با جنب نباشند چگونه مي توانند ارتباطي مسالمت آميز، همراه تفاه...

 • ترس را تجربه كنيم
  هر كدام از ما انسانها براي خودمان داراي ترسها و نگراني هايي هستيم ترسها انواع مختلفي دارند مي توانند بيمار گونه و يا در حدّ عادي و نرمال باشند. بيشتر ما از تغيير كردن، آغاز كردن، زندگي كردن، مرگ، از دست دادن شغل، يا عشق، پير شدن...

 • رازهايي درباره مردان
  1.از اينكه شما را به شدبت عصباني كرده ناراحت شويد و تمام وقت خود را به نق زدن و شكايت بگذرانيد. 2.مي توانيد آنها را براي هميشه كنار بگذاريد و براي خودتان يك سگ پشمالو بخريد. 3.تا آن جا كه مي توانيد در رابطه با آنها بياموزيد تا رواب...

 • عشق رقص زندگي
  زندگي چيزي است غير ممكن، نبايستي باشد، ولي هست، بودن ما، درختان، پرندگان، اينها همه معجزه است .

 • چگونه فرزندان قوي و نيرومندي تربيت كنيم
  اعتماد به نفس نوعي گفتار دروني است كه هر كس دربارة خود و توانايي هايش دارد. اعتماد به نفس كودكان وضعيّت ثابتي ندارد و در طول روز تغيير مي كند و بسته به حالات روحي كودك، كاري كه انجام مي دهد و اقدامات اطرافيان به خصوص والدين در حا...

 • زندانيان باور
  به طور واضح و روشن تصويري از خودتان داريد اساس اكثر تصميم گيرهاي شما در زندگي است و هدفهاي شما را تعيين مي كند و زير بناي ترسهاي اصلي را تشكيل مي دهد.

 • راههاي ساده براي مديريت استرس
  استرس پديده اي مربوط به امروز نيست. حتّي زماني كه انسانها در غارها زندگي مي كردند دچار استرس ناشي از گرسنگي، قحطي و طوفانها و غيره قرار مي گرفتند. استرس به زبان ساده به آتش شباهت دارد خاكستر داغ كه ما يا مي توانيم آنرا كنترل كني...

 • اندرزهاي كوچك زندگي
  در همان نگاه اوّل به نيروي عشق ايمان بياور. از صميم قلب عشق بورز. ممكن است كمي لطمه ببيني، امّا تنها راه استفاده بهينه از حيات همين است.

 • لحظه هاي ناب و حقيقي
  آيا روزها و شبهايتان صرف انجام دادن كارهايي مي شوند كه با معني و مفهومند و لبخندي بر لبان شما مي آورند؟ آيا زماني كه زندگي تان پايان پذيرد آرزو نمي كنيد كاش آنرا به نحو ديگري سپري مي كرديد؟به دل و نواي دورني خود گوش دهيد. آيا به ر...

 • با خالق هستي
  هر روز كه از خواب بيدار مي شويد دعا كنيد طي روز هنگام انجام كارها لحظه اي مكث كنيد و دوباره دعا كنيد. به اين ترتيب خواهيد ديد كه مشكلات نمي توانند بر شما غلبه كنند . تشويش ها و فشارها نمي توانند بر شما تسلط يابند آن گاه بر چهره تان ...

تمامي حقوق متعلق به كوله بار مي باشد
ر